Inloggen
  • Ingangsdatum: 24-12-2013
  • Wijzigingsdatum: 01-01-2019

VERORDENING (EU) Nr. 1308/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad


 

OVER DEZE RICHTLIJN

Deze richtlijn vervangt per 01.01.2014  de handelsnormenverordening 1234/2007 (op enkele artikelen na) en gaat onder andere in op definities aangaande vers, bevroren en diepgevroren en hoe dit in de handel gebracht mag worden (bijlage VII, deel V).

De geconsolideerde wettekst is terug te vinden via deze link.


WIJZIGINGEN