Inloggen

Disclaimer

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

NEPLUVI beoogt met deze website de toegang tot informatie over haar initiatieven en over de beleidsterreinen in het algemeen, te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. NEPLUVI kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens:

  • omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
  • zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover NEPLUVI geen zeggenschap heeft en waarvoor NEPLUVI geen verantwoordelijkheid draagt;
  • vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving en andere teksten zijn rechtsgeldig, zoals deze op de officiële wijze zijn bekend gemaakt door de Officiële Authoriteiten.
Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. NEPLUVI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.