Inloggen
  • Ingangsdatum: 12-05-2017
  • Wijzigingsdatum: 14-12-2019

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad


OVER DEZE VERORDENING

Diverse artikelen uit deze verordening, incl. het intrekken van de verordeningen 854/2004 en 882/2004, gaan in per 14 december 2019. De geconsolideerde versie van de wetgeving is terug te vinden middels deze link.

Vanuit de Europese Commissie is het volgende guidance doc. opgsteld over deze nieuwe verordening:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/oc_qa_ocregulation_20170407_en.pdf

Ook is de webpagina van de EC ge-update over deze nieuwe verordening:

http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation_en


WIJZIGINGEN