Inloggen
  • Ingangsdatum: 24-06-2022

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 van de Commissie van 13 april 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten, samengestelde producten en hooi en stro, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie en Beschikking 2007/275/EG van de Commissie

Klik hier voor de geconsolideerde versie van deze Verordening.

Deze Verordening vervangt de Uitvoeringverordening (EU) 2019/2007 en de Beschikking 2007/275/EG