Inloggen
 • Ingangsdatum: 04-11-2021

Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen

Klik hier voor de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen.

Wijzigingen per 3 november 2021

In paragraaf 3.4 worden voor artikel 3.10 de volgende artikelen ingevoegd:

Artikel 3.8 Bezoekverbod vogelverblijfplaatsen

 1. Het is bezoekers verboden een vogelverblijfplaats of een niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaats afgescheiden woonruimte of een ander deel van een inrichting te betreden.
 2. In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een vogelverblijfplaats te betreden, indien:
  1. het bezoek noodzakelijk is voor de volksgezondheid, de diergezondheid, het dierenwelzijn of de gezondheid van in de stal aanwezige personen;
  2. wanneer de vogelverblijfplaats onderdeel is van een inrichting met commercieel gehouden vogels, het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol; en
  3. de bezoeker het bezoek registreert.
 3. In afwijking van het tweede lid zijn de onderdelen b en c van dat lid niet van toepassing, indien een acute noodsituatie zich tegen toepassing van die onderdelen verzet.
 4. In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een vogelverblijfplaats te betreden, indien:
  1. de bezoeker onderdeel uitmaakt van het personeel van de inrichting waarvan de vogelverblijfplaats onderdeel uitmaakt;
  2. wanneer de vogelverblijfplaats onderdeel is van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol; en
  3. de bezoeker in de 72 uren voorafgaand aan het bezoek geen andere inrichting met commercieel gehouden vogels heeft bezocht.
 5. Het is een exploitant van vogels verboden om een bezoeker toe te laten tot de in het eerste lid bedoelde ruimtes.
 6. Het vijfde lid is niet van toepassing indien het bezoek op grond van het tweede, derde of vierde lid is toegestaan.
 7. Het eerste tot en met zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het vervoermiddel van een bezoeker.

Artikel 3.9 Afwijking bezoekverbod dierentuinen

In afwijking van artikel 3.8 is het toegestaan een vogelverblijfplaats van een dierentuin waar risicovogels aanwezig zijn of gewoonlijk worden gehouden te betreden, indien:

 1. risicovogels aanwezig zijn of gewoonlijk worden gehouden in een overkapte doorloopvolière; en
 2. de dierentuin is erkend als geconsigneerde inrichting op grond van artikel 95 van verordening (EU) nr. 2016/429.

Artikel 3.10, eerste lid, wordt gewijzigd en komt te luiden:

 1. Onverminderd artikel 3.8 is het bezoekers verboden een inrichting te betreden waar vogels commercieel worden gehouden.

Wijzigingen per 28 januari 2022

A.

In artikel 3.2., eerste lid, wordt het volende onderdeel in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

eendagskuiken: kip die nog geen 72 uur oud is;.

B.

Aan artikel 3.14 wordt het volgende lid toegevoegd:

4. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het vervoer van eendagskuikens indien het vervoer geschiedt overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Wijzigingen per 15 april 2022

De Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 3.13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.14 Vervoersverbod risicovogels Gelderse Vallei

 1. Het is verboden risicovogels te vervoeren in de regio’s, beschreven in bijlage 2.
 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien:
 3. de vogels rechtstreeks worden vervoerd naar een slachthuis om te worden geslacht;
 4. het vervoer geschiedt overeenkomstig een hygiëneprotocol; en
 5. een verklaring die minder dan 24 uur oud is, van een dierenarts dat uit een klinische inspectie van de desbetreffende dieren niet is gebleken dat zij verschijnselen van aviaire influenza vertonen.

B

Bijlage 2 komt te luiden:

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 3.14, eerste lid

Regio’s waar vervoer van risicovogels verboden is:

Regio 10

 1. Vanaf de kruising van de A27 en de A1 (Knooppunt Eemnes), de A1 volgend in oostelijke richting tot aan de Kruising A1 met de rivier de IJssel bij Deventer (vlakbij de afslag 23 Deventer).
 2. De rivier de IJssel volgend in zuidelijke richting tot aan de kruising van de rivier de IJssel en de rivier de Rijn.
 3. De rivier de Rijn volgend in westelijke richting, overgaand in de rivier de Nederrijn tot aan het Amsterdam Rijn Kanaal.
 4. Het Amsterdam Rijn Kanaal volgend in noordwestelijke richting tot aan de Afslag 29 Houten van de A27.
 5. Vanaf Afslag 29 Houten de A27 volgend in noordelijke richting tot aan de A1 Knooppunt Eemnes

Wijzigingen per 20 april 2022

De Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen wordt als volgt gewijzigd:

In bijlage 2 van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen wordt voor de beschrijving van Regio 10 ingevoegd:

Regio 7
1. Vanaf de kruising van de A27 met het Eemmeer, het Eemmeer volgend in oostelijke richting overgaand in de Nijkerkernauw, overgaand in de Nuldernauw, overgaand in de Wolderwijd, overgaand in het Veluwemeer, overgaand in het Drontermeer overgaand in het Vossemeer tot aan de rivier de IJssel
2. De rivier de IJssel volgend in zuidelijke richting tot aan de Kruising A1 met de rivier de IJssel bij Deventer (vlakbij de afslag 23 Deventer)
3. De A1 volgend in westelijke richting tot aan de kruising van de A1 met de A27, bij
Knooppunt Eemnes.

Wijzigingen per 21 april 2022

Art 3.14 komt per 21.4.22 als volgt te luiden:

Artikel 3.14 Vervoersverbod risicovogels Gelderse Vallei
1. Het is verboden risicovogels te vervoeren in de regio’s, beschreven in bijlage 2.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het vervoer door de regio, bedoeld
in het eerste lid, indien:
a. het vervoer wordt uitgevoerd zonder te stoppen of te lossen;
b. het vervoer waar mogelijk via hoofdwegen of hoofdspoorwegen verloopt; en
c. de omgeving van inrichtingen waar vogels worden gehouden, wordt vermeden.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien:
a. de vogels rechtstreeks worden vervoerd naar een slachthuis om te worden geslacht;
b. het vervoer geschiedt overeenkomstig een hygiëneprotocol; en
c. de vogels vergezeld gaan van een verklaring die minder dan 24 uur oud is, van een dierenarts dat uit een klinische inspectie van de desbetreffende dieren niet is gebleken dat zij verschijnselen van aviaire influenza vertonen.
4. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het vervoer van eendagskuikens indien het vervoer geschiedt overeenkomstig een hygiëneprotocol.
5. Het derde lid, onderdelen b en c, zijn niet van toepassing op risicovogels die gehouden zijn op inrichtingen gelegen buiten de regio’s.

Wijziging per 17.05.2022

De Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Bij het tweede gedachtestreepje wordt ‘van de Wet dieren’ vervangen door ‘van de wet’.
2. Het derde gedachtestreepje komt te luiden:
– artikel 2.12, derde lid, van de wet.
B
De artikelen 3.14 en 3.14a vervallen.
C
Hoofdstuk 3, paragraaf 3.6, komt te luiden:
§ 3.6. Maatregel meldingsplicht Artikel 3.14. Meldingsplicht ziekteverschijnselen aviaire influenza eenden, leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens
Als andere aangewezen ziekteverschijnselen als bedoeld in artikel 2.12, derde lid, van de wet worden aangewezen:
a. verhoogde sterfte van eenden, vanaf de zevende dag na de dag van opzet, in de  volgende gevallen:
1°. 0,15% of meer uitval per dag gedurende twee opeenvolgende dagen; of;
2°. 0,5% of meer uitval op een dag en gelijktijdig een voeropnamedaling van 5%;
b. verhoogde sterfte van leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens, wanneer die dieren ouder zijn dan tien dagen en indien het aantal dieren van de onderscheiden categorieën dat sterft gedurende twee achtereenvolgende dagen groter is dan drie maal het gemiddelde sterftecijfer van het desbetreffende koppel in de week voorafgaand aan de sterfte.
D
Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift wordt ‘artikel 3.14, eerste lid’ vervangen door ‘artikel 3.16’.
2. ‘Regio’s waar vervoer van risicovogels verboden is:’ wordt vervangen door ‘Regio’s waar de verplichting geldt tot het zenden van kadavers van eenden aan de Gezondheidsdienst voor Dieren:’.

03.06.2022:

per 4.6.22:

De Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3.16 vervalt.
B
Bijlage 2 vervalt.

Toelichting: Deze regeling voorziet in intrekking van de verplichting voor exploitanten die eenden houden om eenmaal per week kadavers van eenden aan de Gezondheidsdienst voor Dieren te zenden. Er zijn sinds de instelling van de verplichting geen uitbraken geweest op commerciële pluimveehouderijen in
de regio’s 7 en 10 (Gelderse Vallei Zuid en Gelderse Vallei Noord). Het is daarom veterinair verantwoord om de verplichting in te trekken.
De verplichting was opgenomen in artikel 3.16 van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen. De verplichting vervalt met ingang van 4 juni 2022.

Wijziging per 28.06.2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 juni 2022, nr. WJZ/22237675, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege de gedeeltelijke intrekking van de ophokplicht voor vogels in verband met vogelgriep
Pagina 1 van 6
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 5.1, eerste lid, in samenhang met de artikelen 5.4 en 5.6 van de
Wet dieren;

Besluit:
Artikel I
De Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen wordt als
volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 3.4 wordt het volgende lid toegevoegd:
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing ten aanzien van vogels die
zich bevinden in een regio als bedoeld in bijlage 2.
B
Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot zesde tot en met
achtste lid wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:
5. In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een vogelverblijfplaats te
betreden indien er geen risicovogels in de vogelverblijfplaats aanwezig zijn.
2. In het zevende lid wordt ‘Het vijfde lid’ vervangen door ‘Het zesde lid’ en wordt
‘tweede, derde of vierde lid’ vervangen door ‘tweede, derde, vierde of vijfde lid’.
3. In het achtste lid wordt ‘Het eerste tot en met zesde lid’ vervangen door ‘Het
eerste tot en met zevende lid’.
C
De bijlage, behorende bij deze regeling, wordt toegevoegd als bijlage 2.

Artikel II
Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt
onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

 

per 03.11.22wijzigt De Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen wordt als volgt

Artikel I
De Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3.13a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift wordt ‘regio’s 10 en 19’ vervangen door ‘regio 19’.
2. In het eerste lid wordt ‘de regio’s’ vervangen door ‘de regio’.
3. In het tweede lid, aanhef, wordt ‘de regio’s’ vervangen door ‘de regio’.
4. In het vijfde lid wordt ‘de regio’s vervangen door ‘de regio’.
B
Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden:
Bijlage 3. Regio als bedoeld in artikel 3.13a
2. Het onderdeel met betrekking tot regio 10 vervalt.

 

Per 15.11.2022wordt de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen als volgt gewijzigd:

A
Artikel 3.13a vervalt.
B
Bijlage 3 vervalt.

Deze regeling wijzigt de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen. Deze regeling voorziet in intrekking van het vervoersverbod voor risicovogels in regio 19. Artikel 3.13a van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen bevat een verbod op het vervoeren van risicovogels in regio 19, beschreven in bijlage 3 bij de genoemde regeling. Inmiddels zijn er veertien dagen verstreken sinds de laatste uitbraak op een commercieel bedrijf in regio 19. Het wordt daarom niet langer noodzakelijk geacht de maatregel in deze regio
stand te houden. Met de onderhavige wijzigingsregeling is het verbod komen te vervallen. Deze regeling wordt op basis van artikel 5.2 van de Wet dieren bekendgemaakt op internet.

Per 16.12.22 wordt de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen als volgt gewijzigd:

Artikel I
De Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 3.8, tweede lid, onderdeel a, wordt ‘in de stal aanwezige personen of het geven van
praktijkonderwijs’ vervangen door ‘in de stal aanwezige personen, het geven van praktijkonderwijs
of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn
of milieu, voor zover dat onderzoek niet plaatsvindt in de regio’s, genoemd in bijlage 2’.
B
De bijlage, behorende bij deze regeling, wordt toegevoegd als bijlage 2.
Artikel II
Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar
bekendmaking op het internet in werking.

Toelichting:
Het is bezoekers verboden een vogelverblijfplaats te betreden (artikel 3.8, eerste lid, van de
Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen). Het verbod geldt eveneens
voor niet deugdelijk fysiek van de verblijfplaats afgescheiden woonruimtes of andere delen van de
inrichting. Er gelden een aantal uitzonderingen op dit bezoekersverbod. Met de onderhavige
wijzigingsregeling is de uitzondering van artikel 3.8, tweede lid, uitgebreid. Het is nu ook mogelijk
een vogelverblijfplaats te betreden wanneer dit noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek.