Inloggen
  • Ingangsdatum: 01-01-2009
  • Wijzigingsdatum: 26-11-2015

Landbouwkwaliteitsregeling 2007


OVER DEZE REGELING

De geconsolideerde versie van de “Lanbouwkwaliteitsregeling 2007” is terug te vinden middels deze link.


WIJZIGINGEN

Per 1 juli 2012 is in deze regeling gewijzigd dat diverse taken niet meer door het CPE maar door het COKZ worden verricht.

 

Wijziging per 1 juli 2011:

De wijziging stelt nadere regels met betrekking tot de oplegging van tarieven door de privaatrechtelijke controle-instellingen op grond van de Landbouwkwaliteitswet. Deze controle-instellingen zijn Stichting Skal, Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau, Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, Stichting Bloembollenkeuringsdienst en Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel. De aanleiding voor de regeling is de uitspraak van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, van 30 december 2010 op het beroep van de Vereniging Vakcentrum en enkele supermarkten tegen door de stichting Controlebureau voor Pluimvee en Eieren (CPE) opgelegde tarieven voor de controles op eieren in de supermarkten. De rechtbank Utrecht stelt in haar uitspraak dat artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet onvoldoende concrete wettelijke basis biedt voor het opleggen van de tarieven aan de supermarkten.Hoewel hangende het hoger beroep dat door het CPE tegen de uitspraak is ingesteld, ervan wordt uitgegaan dat artikel 11 voldoende concrete wettelijke grondslag biedt, wordt ter verduidelijking via onderhavige regeling het belastbare feit en de kring van heffingsplichtigen nader ingevuld.Tarieven worden niet aangemerkt als kosten die voortvloeien uit bij de wet- of regelgeving ingevoerde informatieverplichtingen. De onderhavige wijzigingsregeling heeft derhalve geen gevolgen voor de administratieve lasten en de wijziging werkt met terugwerkende kracht tot 28 september 2007.

Wijziging 154343 van 14 oktober 2010, ingaande per 1 jan 2011 heeft betrekking op de biologische productiemethode van runderen.

Wijzigt bij 138179 Stcrt.2010, 11057, 9 juli 2010: De Nederlandse derogatie m.b.t. de handelsnormen gaat in per 17-07-2010. Deze derogatie houdt in dat vers pluimveevlees gedurende max. 24 uur tot min. -8 in de kern ingevroren mag worden, om het vlees te bewerken (en dus niet voor opslag). In artikel 16a staat dit punt beschreven.

Wijzigt bij TRCJZ/2009/793 d.d. 27 maart. Deze wijziging treedt in werking per 1 juli 2009.

Wijziging betreft: Invoegen Artikel 7a:Bij het in de handel brengen van of het maken van reclame voor diervoeders voor honden en katten wordt slechts verwezen naar de biologische productiemethode indien de bereiding voldoet aan de biologische productiemethode zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting Skal.

Vervanging van Artikel 8: In de periode vanaf drie maanden voorafgaand aan Pasen is het toegestaan eieren te kleuren met gebruikmaking van natuurlijke kleurstoffen en lakmiddelen.

Gewijzigd bij TRCJZ/2008/3442 d.d. 4 december betreffende biologische productie en etikettering en wat de controle betreft.

Wijziging per 1 augustus 2008: In verband met de totstandkoming van een aantal nieuwe Europese verordeningen die enkele in de Landbouwkwaliteitsregeling 2007 genoemde EU-verordeningen vervangen. o.a.
– verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee (PbEU L157)