Inloggen

Transport van pluimvee tijdens dagen met extreme hitte

Bekijk hier onze video ‘Pluimveetransport bij hoge omgevingstemperaturen’

Welzijn van pluimvee, zeker tijdens transport, is een belangrijk onderwerp binnen de pluimveesector. Hier wordt streng op gecontroleerd door zowel het bedrijfsleven zelf als door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Gedetailleerde bedrijfsprotocollen, sectorale afspraken, nationale wetgeving en Europese wetgeving zorgen ervoor dat het dierenwelzijn tijdens transport geborgd blijft. Omdat het er sterk op lijkt dat we vaker te maken kunnen krijgen met dagen in de zomer waarbij de omgevingstemperatuur hoog wordt, is er door de pluimveesector verder gewerkt aan protocollen voor het nemen van maatregelen. Dit met als doel dat het welzijn van het pluimvee ook op zeer warme dagen wordt geborgd. Tijdens dergelijke dagen treden de protocollen in werking, worden speciale maatregelen genomen en krijgt dit onderwerp extra aandacht van zowel de sector als de NVWA.

Het sectorprotocol van het borgen van dierenwelzijn tijdens dagen met extreme hitte is op maat gesneden en maakt onderscheid tussen eendagskuikens, gebruikspluimvee en slachtpluimvee. Elke schakel die te maken heeft met het transport op warme dagen kan in dit protocol handvatten vinden om het transport bij hoge temperaturen op verantwoorde wijze uit te voeren. Qua handvatten kan er gedacht worden aan het verlagen van de bezettingsgraad tijdens het transporteren, het inzetten van ventilatoren tijdens het vangen, laden en het stallen van de wagens en het werken met een just-in-time delivery. Deze just-in-time delivery houdt in dat de planning strakker verloopt en een vrachtwagen blijft rijden (en dus de dieren van ventilatiewind voorziet) tot het moment dat de dieren geslacht kunnen worden. Verder is het verplicht dat pluimveetransporteurs een verplichte opleiding hebben voltooid, waarin ook veel aandacht wordt besteed aan hoe met pluimveetransport tijdens dagen met hitte moet worden omgegaan.

Slachterijen willen graag de mogelijkheid hebben om bij extreem warme dagen te kunnen slachten op andere tijden (op de dag of in de week). Dit met als doel om het vangen en laden, en daaropvolgend het transport, op het heetst van de dag te voorkomen. Dat lukt nu door met de toezichthouder afspraken te maken op basis van vrijwilligheid (net als met het eigen personeel). Hoewel slachterijen hier veelvuldig gebruik van maken op dagen met extreme hitte, zou een verplichting/formalisering hiervan wel erg lastig kunnen worden. Dit aangezien er dan harde toezeggingen moeten komen, wat zou moeten resulteren in bijv. het maken van speciale cao-afspraken en harde schriftelijke toezeggingen vanuit de kant van toezichthouder.

Qua regelgeving dient gesteld te worden dat er al een veelvoud aan gedetailleerde wetgeving is die toetst of het transport en het dierenwelzijn conform de eisen zijn en geborgd is. Juist tijdens dagen met extreme temperaturen wordt nauwkeuring naar deze eisen gekeken en besteedt de NVWA hier extra aandacht aan (bijv. door op erg warme dagen gedetailleerd na te gaan of het wetsartikel, dat dieren tijdens transport niet onnodig hebben geleden, niet is overtreden). Om hier zo goed mogelijk aan te voldoen wordt er vanuit de sector richting de partijen pro-actief gecommuniceerd als er extreem warm weer op komst is, waarmee de sector vanaf dat moment het sectorprotocol in werking laat treden.

Al met al dient gesteld te worden dat de sector vele maatregelen kan nemen tijdens transport met extreme hitte. Dit pallet aan middelen moet in het teken staan om het doel te bereiken; het borgen van dierenwelzijn, ook tijdens dagen met extreme hitte. De pluimveesector juicht extra initiatieven toe om dit doel te bereiken, maar stelt dat het verplicht opleggen van bepaalde maatregelen belemmerend kan worden, zolang de sector met andere te nemen maatregelen het doel ook of zelfs beter kan bereiken.

Na het inzetten van het hitteprotocol gedurende een bepaalde periode wordt een evaluatie uitgevoerd met alle belangenorganisaties in de pluimveesector. Hierin worden mogelijke verbeteringen besproken en waar nodig doorgevoerd. Op deze wijze neemt de pluimveesector haar verantwoordelijkheid om dierenwelzijn te waarborgen, ook tijdens warme dagen.